• ‘Wanneer veranderen niet meer vanzelf gaat, is LouterHelder op zijn best’

‘Wij onderkennen complexiteit en treden er in’

Iedere dag werken mensen hard om de doelstellingen van uw organisatie te realiseren. Soms gaan de dingen echter niet meer ‘vanzelf’: processen stokken, relaties verlopen stroever en de energie sijpelt weg. Het wordt dan steeds moeilijker om meters met elkaar te maken.

Complexiteit speelt hierbij vaak een belangrijke rol, gemerkt of ongemerkt. Het vraagstuk, de context of de organisatie zelf kan té complex zijn om nog tot resultaten te komen.

Vaak wordt het antwoord dan gezocht in ontkenning van de complexiteit. Of wordt deze gemakshalve gereduceerd tot oplosbare problemen. De organisatie gaat dan voorbij aan de kern van het probleem: dat het vooral de samenhang der dingen is die het probleem vormt. Zoals de Engelsen zeggen: ‘hitting the target, missing the point’.

Wij onderkennen die complexiteit en treden erin. ‘Handelen in de tussenruimte’ noemen we dat. In die tussenruimte analyseren we en treden we op, nemen we spanningen weg en brengen we structuur aan, zorgen we voor draagvlak en bieden we helderheid. Zo maken we de weg vrij voor de benodigde verandering en zorgen we ervoor dat de organisatie weer kan excelleren.

Dit is wat wij doen

Wij helpen graag organisaties, instellingen en bedrijven die dagelijks complexiteit hanteerbaar te maken hebben. Wij zijn vooral sterk als politieke complexiteit daarbij een rol speelt. Niet voor niets hebben wij vele opdrachten mogen doen voor gemeenten, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Wij kennen daarbij ook onze grenzen, wij zijn het sterkst in middelgrote organisaties tot enkele honderden medewerkers waarin het veranderdomein en -bereik vanuit de directie of bestuur goed kan worden overzien. Klik hier voor een overzicht van recente opdrachten.

Interim-management

Wij gaan uit van de eigen kracht van u en uw medewerkers. Dat betekent dat wij er van uitgaan dat de mensen binnen uw organisatie het best in staat zijn deze te managen. Toch kan het voorkomen dat er behoefte is aan interim-management. Omdat de voorgestane verandering zoveel vraagt van uw organisatie dat aanvullende externe capaciteit gewenst is. Omdat er bijvoorbeeld nieuwe teams ontstaan waarbij niet 1, 2, 3 duidelijk is welke sturing nu het best passend is. Wij zien daarbij interim-management niet als het ‘op de winkel passen’. Als wij een interim klus aanvaarden, en we gebruiken die term heel bewust, zullen we altijd met u de afweging maken of er voldoende aanleiding hiervoor is om juist ons te vragen.

Advies en coaching directies en besturen

Wij helpen directies en besturen daar waar ze problemen ondervinden in de vertaling van hun ambities en doelstellingen naar concrete plannen en acties. We leren ze te luisteren naar elkaar en naar de mensen in en rond hun organisaties. We nodigen uit om vraagstukken eens van een andere kant te bekijken, om verschillende scenario’s naast elkaar te laten bestaan. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën, andere gezichtspunten en verrassende ontdekkingen. De vorm waarin we dit doen is individuele coaching en teamtrajecten.

Inrichten van organisatieonderdelen

Binnen LouterHelder combineren we onze vermogens om te richten, structureren en uit te lijnen met het tegelijkertijd stellen van relationele, contextuele en onderzoekende vragen. Daardoor zijn we in staat om met de mensen binnen de eigen organisatie die organisatie opnieuw in te richten. Dat krijgt een hele concrete vorm wanneer we helpen de processen te ordenen en in kaart te brengen. Wanneer we een aantal taken onderbrengen in een nieuw team. Wanneer we andere sturingsfilosofieën introduceren die wel aansluiten bij het werk dat gedaan moet worden. LouterHelder is een aantal maanden intensief bij uw organisatie betrokken bij deze processen. Wij willen namelijk werken waar u werkt, zodat wij zo goed mogelijk begrijpen wat er in uw organisatie gebeurt.